Litanie k Panně Marii Lurdské

Pane, smiluj se. 
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. 
 
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,
 
Svatá Maria, Matko Boží - oroduj za nás. 
Panno Maria, která ses v Lurdech osmnáctkrát zjevila, 
Panno Maria, která jsi řekla: Já jsem Neposkvrněné početí, 
Panno Maria, která si nás úsměvem na tváři povzbudila k naději, 
Panno Maria, která si měla za pasem růženec, abys nás vyzvala k modlitbě,
Panno Maria, která nám svýma sepjatýma rukama dáváš příklad, abychom své ruce spínali k nebesům, 
Panno Maria, která nás svýma očima obrácenými k nebi povzbuzuješ, abychom své srdce pozvedali k Bohu, 
Panno Maria, která jsi měla růže na nohou, abys nás naučila, že všechny naše kroky musí řídit křesťanská láska, 
Panno Maria, která jsi nám kázala konat pokání, 
Panno Maria, která jsi žádala modlitbu za hříšníky, 
Panno Maria, která jsi dala vytrysknout zázračnému prameni, 
Panno Maria, která jsi zvítězila nad všemi útoky nevěry a zloby, 
Panno Maria, která nás voláš, abychom přišli k tobě, 
Panno Maria, radostná naděje poutníků, 
Panno Maria, která jsi potěšila mnoho nešťastných,
Panno Maria, která jsi zachránila mnoho nemocných.
 
Volejme společně: Neposkvrněná Panno, vyslyš nás! 
Abys dala vítězství svaté církvi, 
Abys chránila Svatý stolec, který vyhlásil pravdu o tvém neposkvrněné početí,
Aby tě náš národ nikdy nepřestal uctívat, 
Abys zničila ducha odporu, vzpoury a nezřízené lásky ke světu,
Abys vyléčila svět ze všech ran nové doby,
Abys přispěla k očištění naší duše roznícením lásky našeho srdce,
Aby celý svět uctíval tvé jméno - Neposkvrněné početí, 
Abys nás blíže přivinula k Nejsvětějšímu Srdci tvého Syna, 
Abys nás po smrti přivedla před trůn Božího Beránka. 

3 x - Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - smiluj se nad námi.
 
K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K: Modleme se:  Milosrdný Bože, ty víš, jak jsme nestálí, vyslyš naše prosby a na přímluvu neposkvrněné Rodičky svého Syna nám přispěj na pomoc, abychom se zbavili svých poklesků a povstali k novému životu. Skrze Krista, našeho Pána.