Chronologický přehled dějin Makové Hory s odkazy na prameny a literaturu

- 1605 Bratři Kryštof a Jindřich Chanovští kupují ves Smolotely od Šebestiánovy manželky Zuzany. (SEDLÁČEK August, Hrady, zámky a tvrze království českého, 1934)

- 1714 Smrtí bezdětného Adama Josefa Chanovského Dlouhoveského přechází Smolotely na Jana Felixe Chanovského – Krasilovského z Dlouhé vsi. (Ottův slovník naučný 12. díl, Paseka Argo, 1998, str. 49)

- 1719 – 1722 Jan Felix Chanovský – Krasilovský z Dlouhé vsi nechává vystavět Markem Antonínem Canevallem barokní chrám na Makově a současně s ním i klášter pro řeholníky karmelitánské. (PANOCHA František, Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886, str. 5,6; )

- 1723 Dne 5. října byl biskupem pražské arcidiecéze Janem Rudolfem hrabětem Šporkem kostel vysvěcen i přes nedostatek v podobě nedokončených ambitů. Současně s vysvěcením přišli i dva karmelitáni, kteří přinesli Milostnou sošku Panny Marie Škapulířské a vystavili ji na hlavním oltáři. Jejich příchodem bylo založeno Škapulířské bratrstvo Panny Marie z Hory Karmel. (PANOCHA František, Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886 str. 6; )

- 1730 Jan Felix Jan Felix Chanovský – Krasilovský z Dlouhé vsi ve věku 37 let náhle umírá a je pohřben u sv. Anny nad Krasilovem. Ambity se nedostavěly, Chanovský nezanechal řeholníkům žádný kapitál a tak Makovou opustili. Bratrstvo však přetrvalo. (PANOCHA František, Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886 str. 6; )

- 1732 Smolotely prodány v dražbě (Ottův slovník naučný 12. díl, Paseka Argo, 1998, str. 49)

- 1740 Smolotelské panství i s Makovou přechází na Zdeňka Jiřího Křepčického. (PANOCHA František, Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886 str. 7; )

- 1760 Zdeněk Jiří Křepčický zakládá kapitál 5000 zl. stř. na výživu duchovního na Makové. Klášter mezi tím vyhořel a bylo vystavěno obydlí. (PANOCHA František, Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886 str. 7; )

- 1785 Zrušeno Škapulířské bratrstvo čítající přes 4000 členů. (PANOCHA František, Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886 str. 6, 7; )

- 1795 Majetek bratrstva 1660 zl. stříbra je převeden na chudinský ústav  smolotelský (PANOCHA František, Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886 str. 7)

- 1810 Smolotely i s Makovou přecházejí prodejem na P. Hochberga pána na Hluboši. (PANOCHA František, Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886 str. 7)

- 1818 Smolotely i s Makovou prodány Janu Henuigrovi z Ebergu. (PANOCHA František, Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886 str. 7)

- 1836 Založena kronika obce i fary Páterem Františkem Frankem. (Farní Kronika 1936 – 1941) - 1854 Okolo 500 komunikantů. (Farní kronika 1836 – 1952, str. 154 )

- 1858 Obnoveno bratrstvo Janem Šrámkem, jenž se postaral o jurisdikci z Říma od generála bosých Karmelitánů, z důvodu rostoucí horlivosti poutníků a zájmu lidí o duchovní dění na Makové. Byla zřízena kniha bratrstva. (Farní kronika 1836 – 1952, str. 154 )

- 1865 Josef Dych se stává farářem (Farní kronika 1836 – 1952, str. 163 )

- 1868 Povýšeno z lokálie na faru (PANOCHA František, Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886 str. 7)

- 1872 Panství prodáno vídeňskému „chabrusu“ (PANOCHA František, Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886 str. 7)

- 1877 Z vlastních nákladů vystavěl farář Vojtěch Šrámek křížovou cestu. Příbramský vikariát nabídl zajistit pro Makovou vodu, ale nestalo se tak, neboť místní nebyli ochotni přispět. (Farní kronika 1836 – 1952, str. 198)

- 1880 Smolotely i Maková prodány panu Maxovi z Ergeletů (PANOCHA František, Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886 str. 7)

- 1883 Korunování Panny Marie Makovské. - 1886 Vydána brožura o Makové sepsána farářem Panochou. (PANOCHA František, Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886 )

- 1887 Vydání 1000 výtisků brožury o Makové. Obnovení Škapulířového Bratrstva. (Farní kronika 1836 – 1952, str. 210 ) - 1889 Spolek Nejsvětější Svátosti Oltářní věnuje Makové dvě bílé korouhve. (Farní kronika 1836 – 1952, str. 214 )

- 1892 Po panu Ranovníkovi, děkanu Mirovickému, panu Josefu Rozsypalovi a otci Janu Kohoutovi zde měl primici velebný pán Jan Bučil. (Farní kronika 1836 – 1952, str. 222 )

- 1909 Začátek působení faráře Vincenta Bosáčka a následně jeho bratra Josefa Bosáčka. (Farní kronika 1836 – 1952, str. 288)

- 1911 Farář Jiří Wolf při pouti posvěcuje korouhev panen pro bratrstvo sv. Škapulíře (Farní kronika 1836 – 1952, str. 238 )

- 1912 Dražba velkostatku. (Farní kronika 1836 – 1952, str. 246 ) - 1913 Příjezd baronky z Říma. (Farní kronika 1836 – 1952, str. 252 )

- 1917 Die Protokoll – záznam o odebrání zvonů, vložen do kroniky. (Farní kronika 1836 – 1852, str. 2?? )

- 1918 Osvobození varhan od rekvisice. Konec Bosáčkova působení. (Farní kronika 1836 – 1852, str. 2?? )

- 1937 Částečná rekonstrukce. (Obecní kronika Smolotely III. 1986 – 2000, str. 212 - 214 )

- 1952 Pan Josef Mendlík odevzdává matriky, farní kronika končí. (Farní kronika 1836 – 1852, str. 297 ) - 1956 Malá návštěvnost kostela. (Pamětní kniha obce Smolotely 1923 – 1972, str. 102 )

- 1957 Vykácení stromů u kostela z důvodu nebezpečí narušení zdiva. (Pamětní kniha obce Smolotely 1923 – 1972, str. 107 )

- 1961 Farář dochází z Pečic. Bydlí zde jen kuchařka po faráři Mendlíkovi. (Pamětní kniha obce Smolotely 1923 – 1972, str. 170, 171)

- 1981 Špatný stav chrámu. Omítka a kříže potřebují opravit. (Kronika obce Smolotely 1973 – 1985, str. 251, 252 )

- 1982 Zápis v kronice o působení Vincenta a Josefa Bosáčkových. (Kronika obce Smolotely 1973 – 1985, str. 284, 285 )

- 1984 Zídka se bortí. Chrám je v havarijním stavu. (Kronika obce Smolotely 1973 – 1985, str. 360 )

- 1985 Vandalové zvenku rozbíjí kostelní okna. (Kronika obce Smolotely 1973 – 1985, str. 388, 389 )

- 1989 Děti z pionýrského tábora v Zalužanech od fakultní nemocnice na Bulovce stanují u Makové. Rozdělávají se ohně u paty hlavních schodů, rozebírají taras (vedoucí na tarasových kamenech sedí a pokuřují), sekají dříví na schodech.  (Obecní kronika Smolotely III. 1986 – 2000, str. 106, 107 )

- 1990 Zahájení oprav kostela, při těchto je sňata socha Panny Marie Immaculaty. Je vybudován rozvod elektřiny na farské zahrady a arcibiskupství věnuje Makové 200 tisíc, ovšem stále je to málo. (Obecní kronika Smolotely III. 1986 – 2000, str. 122, 123)

- 1991 Bídný stav kostela. Roztoči ve dřevě, narušená statika, opadává omítka a střecha je děravá a plísně jsou v rozpuku. Kolem kostela vybudované lešení. (Neznámý list, č. 46, s. 3 )

- 1992 Krádež vyřezávaných soch v hodnotě 1 000 000 Kčs. Chybí peníze na poplašné zařízení. (Obecní kronika Smolotely III. 1986 – 2000, str. 189, 190 )

- Od 1.6.1993 do 31.12.2012 součást českobudějovické diecéze (zdroj https://katalog.apha.cz/web/farnosti/1719 ze dne 8.9.2018)

- 1993 Práce na omítce provádí firma Avastav. (Obecní kronika Smolotely III. 1986 – 2000, str. 212 - 214)

- 1994 Mše každou neděli.  (Obecní kronika Smolotely III. 1986 – 2000, str. 235)

- 1995 Dokončení elektrifikace až na Makovou. Výměna hlavních dveří. (Obecní kronika Smolotely III. 1986 – 2000, str. 259 - 260 )

- 1996 Nová okna a okenice do věží v ceně 70 000 Kč. Dokončení vnitřní elektroinstalace. (Obecní kronika Smolotely III. 1986 – 2000, str. 274, 275 )

- 1997 Návštěva velvyslance z Vatikánu nuncia Giovanni Coppa. Varhany připojeny na elektriku. Nové schody. (Obecní kronika Smolotely III. 1986 – 2000, str. 293 - 295 )

- 2000 Stavební úpravy jako dokončení okenic a dokončení oprav levé sakristie. Oprava varhan. Vstoupá návštěvnost. František se věnuje všem návštěvníkům. (Obecní kronika Smolotely III. 1986 – 2000, str. 315)

- 2002 Korunovace na Makové, 14. května je instalována 800 kg vážící restaurovaná socha Panny Marie Immaculaty, jenž byla začátkem devadesátých let poškozena (scházela hlava a část trupu s pravou rukou) a o jejíž opravu se zasloužil pan Petr Váňa. (týdeník Periskop, ročník 13, č. 22)

- 2003 Posvěcení kopie sošky škapulířské Panny Marie s Jezulátkem, jejímž autorem je pan Švagr z Konětop. (týdeník Periskop, ročník 14, č. 31)

- 2004 Nastupuje farář Bohumil Richter. (GUTWIRTH Jiří, Smolotely 2006, Obecní úřad Smolotely, Smolotely 2006, str. 34) - 2005 Dozděn obvodový taras. (GUTWIRTH Jiří, Smolotely 2006, Obecní úřad Smolotely, Smolotely 2006, str. 34)

- 2013 Nastupuje farář ThDr. Ján Andrej, Ph.D. (zdroj https://katalog.apha.cz/web/farnosti/1719 ze dne 8.9.2018)

- 16. července 2014, představil P. ThDr. Ján Andrej, svou iniciativu "Rodina Karmelu", kterou navázal na původní založení Škapulířového bratrstva na Makové Hoře v roce 1723.

Zdroj: Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o. p. s.. Maková Hora. Vedoucí práce: Dušan Foltýn. Autoři práce: Tomáš Žatečka, Michal Kopenec, a další