Rodina Karmelu

Při bohoslužbě 16. července 2014, představil administrátor farnosti Maková Hora-Smolotely, P. ThDr. Ján Andrej, svou iniciativu, kterou navázal na původní založení Škapulířového bratrstva na Makové Hoře v roce 1723. Založil knihu Rodiny Karmelu a nabídl přítomným věřícím účast na tomto duchovním daru. Prostřednictvím přijetí škapulíře Panny Marie a zapsání do knihy Rodina Karmelu, se věřící spojuje zvláštním způsobem se společenstvím karmelitánů, tedy těch, kteří v dnešní době nesou původní poselství poustevníků z Hory Karmel, z 13. století: Chtějí následovat Ježíše Krista celým srdcem, tak jako jeho matka Panna Maria, usilovat o čistotu svého srdce a žít podle vzoru Blahoslavené Panny.

Přijetím škapulíře a zapsáním do knihy Rodina Karmelu, přijímá nový člen závazek se denně pomodlit alespoň nějakou modlitbu k Panně Marii, nejlépe ale denně 15 minut číst rozjímavě Písmo svaté, především evangelia.

S přijetím škapulíře Panny Marie, jsou spojené pro příjemce přísliby z její strany, tak jak nám to řádová karmelitánská tradice předává. Jde více o rovinu legendární, než historicky ověřených faktů. Velkému množství členů škapulířových bratrstev v dějinách, však pomáhala škapulířová pobožnost a zvláště příslib, že toho, kdo bude nosit škapulíř a bude se snažit zachovávat přijatá pravidla, zbožnost a čistotu podle svého stavu, Panna Maria v sobotu, v den jí zasvěcený, vysvobodí z očistce, lépe žít a horlivěji se snažit o život následování Ježíše Krista ve spojení s ní, a to přece není málo. Více viz na: www.vira.cz/otazky/Skapulir

Za všechny členy Rodiny Karmelu a jejich úmysly, je slavena jednou měsíčně na Makové Hoře mše svatá.

Za 5 let od začátku této duchovní iniciativy, přijalo škapulíř Panny Marie a bylo zapsáno do knihy Rodina Karmelu již téměř 600 věřících.