Obřad žehnání a obléknutí škapulíře

 

Po čtení z Písma svatého a po přímluvné modlitbě kněz vztáhne ruce nad ty, kdo budou přijímat škapulíř, a modlí se:

Otče svatý,

tobě jde o lásku a rozmnožuješ ji,

tys chtěl, aby tvůj jednorozený Syn Ježíš Kristus

působením Ducha Svatého

přijal v lůně Panny Marie naše lidské tělo;

dopřej tomuto svému synu (této své dceři),

který(á) má být zbožně oděn(a)

škapulířem rodiny Panny Marie Karmelské,

milost obléci se v Pána Ježíše

ve všech okolnostech pozemského života

a dosáhnout tak věčné slávy.

Skrze Krista, našeho Pána.

Odp.: Amen.

Následuje pokropení svěcenou vodou.

 

Poté kněz obléká žadateli škapulíř a říká:

„Přijmi tento škapulíř, jímž se stáváš členem rodiny Karmelu. Nos jej jako znamení
mateřské ochrany Panny Marie a svého závazku následovat ji a sloužit jí. Ať ti Matka Boží pomáhá obléci se v Krista. On ať v tobě žije, aby se vzdávala sláva Nejsvětější Trojici a abys v církvi přispíval(a) k dobru bratří a sester.“

Odp.: Amen.

 

Po obléknutí škapulíře kněz říká::

Na základě pravomoci mně svěřené tě přijímám k účasti na všech duchovních dobrech karmelského řádu.